کمیته علمی و داوری کنفرانس

کمیته علمی و داوری کنفرانس

رضا جلیلی – دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

فاطمه محمدی – دکترای جامعه شناسی سیاسی و مدرس دانشگاه

سمانه نقوی – دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان

افسانه زندی – دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

رامین قاسم زاده – دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

مریم احمدی – دکتری تخصصی حقوق خصوصی،پژوهشگر و استاد دانشگاه 

مرتضی رستمی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه اراک

ملیحه متغیر – دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نجف آباد

کسری بقایی پور – دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد تهران شمال

حسن کرمی محمد آبادی – دکترای مدرسی معارف دانشگاه تهران

مجید فرحانی زاده – دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

مهری السادات دلقندی ثانی – دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد گرمسار

مهدی سلامی – دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد قم

لیلا عبداله زاده رامهرمزی