سخنران کلیدی Ebru Ganol Oğuş
1400/11/25

موضوع سخنرانی

ذهن آگاهی

متمرکز ماندن با ذهن آگاهی
"ذهن‌آگاهی آگاهی از همه چیز و پذیرش لحظه‌ای است که هست."

فکر در مورد حضور و متمرکز ماندن
چرا برای ماندن در مرکز خود تلاش می کنیم؟
ذهن میمون دوست داشتنی ما
هدف از تمرینات ذهن آگاهی و مدیتیشن
تمرین مدیتیشن